MUUR MONSTERS

door: Peter A. Mulder, maart 2006         

                                                      

MUUR MONSTERS  IS DE VERZAMELNAAM VAN DE BESCHERMENDE ZIELEN DIE ZICH OPHOUDEN IN DE MUREN VAN EEN GEBOUW.

HOEWEL ZULK EEN AANWEZIGHEID, IN PRINCIPE GOEDAARDIG (OF HOOGUIT EEN BEETJE ONDEUGEND) IS, ZIJN MENSEN, OVER HET ALGEMEEN, VAAK ZO ANGSTIG VOOR DE GEESTENWERELD DAT ZE HET BESTAAN VAN DEZE BESCHERMERS UIT DE ANDERE WERELD VOLKOMEN ONTKENNEN. DEZE ONTKENNING HEEFT GERESULTEERD IN HET FEIT DAT DE MEESTE "GEESTEN" DE MENSHEID DE RUG HEBBEN TOEGEKEERD EN LIJKEN TE ZIJN GESTOPT MET ONS TE BESCHERMEN OF TE BEGELEIDEN.  ALLEEN DEZE "MUUR MONSTERS" LATEN ZICH (AAN EEN ENKELE OVER-GEBLEVEN "ECHTE GELOVER") NOG WEL EENS ZIEN. DAT UITGEREKEND DEZE ZIELEN, MET HUN  SOMS IETSWAT SCHRIKBAREND UITERLIJK, ZICH NOG NIET VAN HUN DIENSTEN HEBBEN AFGEWEND, ZEGT VEEL OVER HET VERANTWOORDELIJKHEIDSBESEF VAN DEZE WEZENS.

NORMAAL GESPROKEN GEVANGEN IN DE MUREN ZELF, HELPEN ZE HET GEBOUW TEGEN INSTORTEN TE BEHOEDEN DOOR  "AARDSTRALEN" VEILIG DOOR DE MUUR TE LATEN VLOEIEN. DUS REALISEERT U ZICH ALSTUBLIEFT, DE VOLGENDE KEER DAT U ZICH 'S AVONDS LAAT IN UW SLAAPKAMER KLAAR MAAKT OM NAAR BED TE GAAN EN U ZICH BEKEKEN VOELT; DAT DEZE HEIMELIJKE BLIKKEN VAN EEN WEZEN KOMEN DAT DAAR IS VOOR UW EIGEN BESCHERMING! 

 

DIT 'MUURMONSTER' IS (DOOR EEN ERKEND ESSENTIE JAGER) UIT EEN OUD (TOT SLOOP VEROORDEELD) GEBOUW GERED, EN "GESTALTE GEGEVEN" DOOR Z'N ESSENTIE IN EEN STUK KARTON TE LOKKEN. (DIT PROCES KAN GEVAARLIJK ZIJN, PROBEER DIT ALSTUBLIEFT NIET THUIS!!) NU LATENT, IS HET WEZEN PERMANENT ZICHTBAAR EN KAN, TER DECORATIE, OP ELKE VERKOZEN PLEK AAN DE MUUR GEHANGEN WORDEN. (VOCHTIGE PLAATSEN WORDEN TEN STRENGSTE AFGERADEN!)  HET MOET VERMELD WORDEN DAT ALS, OP TEN DUUR, DE AFBEELDING VERDWIJNT, HET MUUR MONSTER WAARSCHIJNLIJK ONTWAAKT IS UIT Z'N LATENTE STAAT, OM DE MUUR BINNEN TE DRINGEN EN DAARMEE Z'N WERK, ALS EEN VAN DE BESCHERMERS VAN UW HUIS, TE BEGINNEN.     

MET VRIENDELIJKE GROET: A.S. (ERKENT ESSENTIE-JAGER)  

 

 

WALL MONSTERS  ( written by: Peter A. Mulder, march 2006 )

WALL MONSTERS IS THE COMMON NAME OF ALL THE GUARDIAN SPIRITS THAT DWELL WITHIN THE WALLS OF A BUILDING.

ALTHOUGH SUCH A PRESENCE IS IN PRINCIPLE GOOD BY NATURE (OR AT WORST A BIT NOUGHTY), HUMANS ARE, GENERALLY SPEAKING, OFTEN SO SCARED OF THE SPIRIT-WORLD THAT THEY COMPLETELY DENY THE EXISTENCE OF THESE GARDIANS FROM THE OTHER WORLD. THIS DENIAL HAS RESULTED IN THE FACT THAT MOST "GHOSTS" HAVE TURNED THEIR BACKS AT HUMANITY AND SEEM TO HAVE STOPED  PROTECTING OR GUIDING US. ONLY THESE "WALL MONSTERS" STILL LET THEMSELVES SOMETIMES (TO A FEW REMAINING "TRUE BELIEVERS") BE SEEN. THE FACT THAT THESE SPIRITS, WITH THEIR SOMETIMES FRIGHTENING LOOKS, HAVE NOT YET ENDED THEIR SERVICES, TELLS A LOT ABOUT THE SENCE OF RESPONSIBILITY THESE CREATURES HAVE.  

ORDINARILY TRAPPED WITHIN THE WALLS THEMSELVES, THEY HELP TO KEEP THE BUILDING FROM CRUMBELING TO THE GROUND, BY ALLOWING "EARTHRAYS" TO SAFELY FLOW THROUGH THE WALLS. SO PLEASE REALISE THAT, THE NEXT TIME YOU' RE IN YOUR BEDROOM LATE AT NIGHT, GETTING READY FOR BED, AND YOU FEEL LIKE YOU’RE BEING WATCHED; THOSE SECRETIVE GLANCES COME FROM A CREATURE THAT IS ONLY THERE FOR YOUR OWN PROTECTION!

 

 THIS 'WALLMONSTER'  HAS BEEN SAFED (BY A LICENSED ESSENCE HUNTER) FROM AN OLD (CONDEMED TO BE DEMOLISCHED) BUILDING, AND "GIVEN FORM" BY LURING HIS ESSENCE INTO A PIECE OF CARDBOARD. (THIS PROCESS  CAN BE DANGEROUS, PLEASE DO NOT TRY THIS AT HOME!!) NOW DORMANT, THE CREATURE IS PERMANENTLY VISIBLE AND CAN BE, DECORATIVELY, HUNG ON ANY SPOT ON THE WALL YOU LIKE. (DAMP PLACES ARE STRONGLY ADVICED AGAINST!) IT MUST BE NOTED THAT IF, IN THE LONG RUN, THE IMMAGE DISAPPEARS, THE WALL MONSTER HAS PROBABLY AWOKEN FROM HIS DORMANT STATE TO ENTER THE WALL ITSELF, THUS TAKING UP HIS JOB AS ONE OF THE PROTECTORS OF YOUR HOUSE.                

YOURS TRULY: A.S. (LICENCED ESSENCE HUNTER)