ALGEMENE VOORWAARDEN

(Bestellen bij Ivy-clad Angel, via website en/of Marktplaats.)

 


 1.AANVAARDING VAN ONZE VOORWAARDEN :

 

Het plaatsen van een bestelling houdt in, dat de klant deze

voorwaarden (zoals hier beschreven) heeft gelezen, begrepen

en accepteert. Van deze voorwaarden kan alleen worden af-

geweken na schriftelijke bevestiging van Ivy-clad Angel.

 


 2.OVEREENKOMST :

 

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw

bestelling door Ivy-clad Angel. Ivy-clad Angel is gerechtigd

bestellingen te weigeren zonder opgave van reden of eventueel

bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uit-

drukkelijk anders bepaald.

 


 3.COMMUNICATIE & PRIVACY :

 

Alle communicatie tussen de klant en Ivy-clad Angel, aangaande

bestelling, zal zo veel mogelijk via e-mail plaatsvinden, opdat de

communicatie bewaard, terug gezocht en ingezien kan worden.

Al uw (adres)gegevens zullen door ons als confidentieel worden

beschouwd en derhalve ook uitsluitend intern worden gebruikt

om uw bestelling(en) bij ons correct en naar wens af te handelen.

(Lees a.u.b. ook even onze PRIVACY VERKLARING!)

 


 4.PRODUCTEN :

 

Ivy-clad Angel verbindt zich tegenover de klant artikelen te

leveren die zo goed mogelijk overeen komen met de afbeelding

en beschrijving op de webwinkel-pagina.

* "1ste hands" en zelfgemaakte artikelen:

Omdat veel artikelen handgemaakt/bewerkt zijn, kunnen deze

(iets) afwijken van vooraf getoonde foto's.

* 2e hands artikelen: De klant dient rekening te houden met het

feit dat het hier dus altijd gaat om (al dan niet gebruikte) 2de

hands artikelen, die dus vaak niet 'in perfecte staat' verkeren.

Er kan dus nooit sprake zijn van 'verborgen gebreken'.

Alle vermelde afmetingen zijn zo goed mogelijke benaderingen.

Schrijffouten hierin zijn echter altijd voorbehouden.

* Custom-made (in opdracht gemaakte) artikelen worden áltijd

met tussentijds overleg (en m.b.v. foto's indien nodig) gemaakt.

Vanaf het moment dat er aan de productie hiervan is begonnen

is een dergelijke bestelling níet annuleerbaar of retourneerbaar!

 


 5.PRIJZEN :

 

Alle prijsopgaven worden geheel vrijblijvend gedaan en gelden

zolang de voorraad strekt. De door Ivy-clad Angel in de website

gehanteerde prijzen zijn in euro's, éxclusief verzendkosten.

In regel met de KOR (KleineOndernemersRegeling*) rekent

Ivy-clad Angel per 1 jan. 2020 géén BTW meer. (Er wordt dus

ook géén BTW-factuur meer verstrekt!)

Alle prijzen kunnen te allen tijde door Ivy-clad Angel aangepast

worden. Schrijffouten zijn ook hierin uiteraard voorbehouden.

* Lees hier meer info over de KOR (op website BelastingDienst).


 6.BETALING :

 

Betaling van het, aan Ivy-clad Angel verschuldigde, bedrag, kan

alleen geschieden op de wijzen die als optie gegeven worden.


Bij het doorgeven van uw bestelling accepteert u de betreffende

betalingsverplichting (van het Totaal-bedrag van uw bestelling).

De volledige betaling dient binnen 14 dagen (10 werkdagen) na

bestelling voldaan te zijn.

 


 7.VERZENDING :

 

Bestelde artikelen worden z.s.m., ná ontvangst van de volledige

betaling van uw bestelling, verzonden. Indien bestelde artikelen

onverhoeds toch niet voorradig blijken, wordt er, in overleg met

de klant, voor een passende oplossing gekeken. Dit geeft de klant

echter verder geen recht op extra schadevergoeding.

 


 8. LEVERINGSTERMIJN :

 

Het leveringstermijn wordt altijd slechts bij wijze van indicatie

opgegeven. In het geval deze termijn overschreden wordt, welk

ook de oorzaak hiervan, geeft dit de klant geen enkel recht op

schadevergoeding, boete, vernietiging van de bestelling of een

verbreking van de overeenkomst.

 


 9.RISICO :

 

Het risico van de te leveren producten gaat over op de klant op het

moment dat het (door PostNL/DHL) op de plaats van bestemming

wordt aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft deze producten

in goede orde in ontvangst te nemen, zijn alle hieruit voortvloeiende

schade en kosten voor de rekening van de klant.

Eventuele retourzendingen aan Ivy-clad Angel zijn ook altijd voor

rekening van de klant.


In het geval van retournering van het product, wordt het aankoop-

bedrag van de betreffende bestelling vergoed. Retournering van

het product dient binnen 14 dagen na ontvangst gedaan te worden.

Alleen volledig ongeschonden, nog in originele staat verkerende,

producten worden door Ivy-clad Angel terug genomen.

Custom-made en/of in opdracht gemaakte producten worden níet

door Ivy-clad Angel terug genomen, c.q. zijn níet retourneerbaar!

(Deze artikelen zijn speciaal voor u, in overleg en naar specifieke

wens, gemaakt/aangepast, en zijn daardoor vervolgens niet geschikt

om terug te kunnen nemen.)

 


 10.OVERMACHT & VERGOEDING :

 

In geval van overmacht, daaronder te verstaan iedere omstandig-

heid buiten onze macht, waardoor naleving van de overeenkomst

redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, is Ivy-clad Angel

nooit gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de

klant en/of anderen. Ivy-clad Angel is nooit gehouden tot betaling

van enigerlei vergoeding aan de klant/anderen, behoudens opzet of

grove schuld van de zijde van Ivy-clad Angel.

 


 11.WET :

 

Op onze offertes en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse

recht van toepassing.